Namuwongo Revival Church

Inside the Namuwongo Revival Church in the Namuwongo Slum in Kampala, Uganda